baner
Nachádzaš sa tu:   Home Základné info Starosta
large small default
Starosta

http://www.kruzlova.sk/ado.jpg

Starosta obce KRUŽLOVÁ

Meno a priezvisko:

PhDr. Adrián  G U Ž O

Narodený:

1. február 1981

Rodinný stav:

slobodný, synovia Teo a Oliver

Vzdelanie:

vysokoškolské

Vo funkcii starostu:

štvrté volebné obdobie

 

Profesionálna prax:

2021-...

Turistické informačné centrum Kružlová, s.r.o., štatutár

2018-...

Obecný podnik Kružlová, s.r.o., štatutár

2013-...

OZ DUKLA, predseda

2007-...

Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“, predseda

2007-...

Obec Kružlová, starosta

2004-2006

Obec Kružlová, organizačný pracovník AP

2003-2003

Landhotel Schwarzenbach´s Nemecko, hotelový pracovník

2002–2002

Siemens Plzeň, montážny pracovník

2000-2001

Meddial s.r.o. – dialýza Svidník, civilná vojna

Vzdelanie:

2011-2012

Fakulta manažmentu v Prešove – Doktor filozofie (PhDr.)

2008-2010

Fakulta manažmentu v Prešove – Magister (Mgr.)

2005-2008

Fakulta manažmentu v Prešove, Bakalár (Bc.)

1996-1999

Obchodná akadémia Svidník, maturita

1987-1995

Základná škola Kružlová, povinná 8. ročná dochádzka

Certifikáty, osvedčenia a licencie:

2020

Certifikát – o úspešnom absolvovaní školenia pre prácu v systéme pre elektronické sčítanie domov a bytov 2021

2019

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania - Základy priestupkového práva, Základy trestného práva, Základy správneho práva, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestne premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Tímová práca, spolupráca v tíme a komunikácia

2018

Certifikát – Jarný cyklus on-line vzdelávania na tému triedenia odpadu a recyklácie

2018

Osvedčenie – Osobnostný rozvoj -  vzdelávací kurz

2018

Certifikát – Práca v Integrovanom obslužnom mieste (IOMO)

2017

Certifikát – Jesenný cyklus on-line vzdelávania na tému triedenia odpadu a recyklácie

2017

Osvedčenie – Výpočtová technika – všeobecný kurz, Svidník

2017

Osvedčenie – seminár o Zvyšovaní právneho povedomia v oblasti boja proti korupcii a prevencie korupcie a Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania – zadávanie zákaziek od A po Z, Bratislava

2017

Osvedčenie – Budovanie M.A.S. – pre predstaviteľov MAS/VSP, Veľký Šariš

2017

Osvedčenie – Odborný seminár „Ako sa vyhnúť chybám vo verejnom obstarávaní“, Bratislava

2017

Potvrdenie – o absolvovaní základnej prípravy členov hasičských jednotiek, Nižný Orlík

2016

Osvedčenie – bol vyškolený v súlade s §21 č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a stal sa OPRÁVNENOU OSOBOU pre spracúvanie osobných údajov

2016

Osvedčenie – Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti boja proti korupcii a prevencie korupcie a Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania – zadávanie zákaziek od A po Z

2013

Certifikát – Celoživotné vzdelávanie – zlepšenie kvality verejných služieb pre obyvateľov Košického a Prešovského samosprávneho kraja, e-learningový kurz

2010

Certifikát – Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od   1. 1. 2010 a prvé skúsenosti z praxe, Košice

2009

Osvedčenie – BOZP pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, Giraltovce

2009

Certifikát – Aktuálna problematika uplatňovania zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ekonomickej  klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

2009

Certifikát – Aktuálna problematika aplikácie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy (RO, PO, OBCE, VÚC, ŠTÁTNE FONDY) v nadväznosti na vypracovanie a obsah vnútorných riadiacich aktov (SMERNÍC), ako súčasť vnútorného kontrolného systému, Košice

2009

Certifikát – Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové rozlíšenie a problematika výsledku hospodárenia podľa novej metodiky účtovníctva v organizáciách štátnej správy a samosprávy s prezentáciou praktických príkladov, Košice

2009

Osvedčenie – Zákonník práce, Košice

2009

Certifikát – Zmeny v roku 2009 v účtovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovaní zásob v organizáciách štátnej správy a samosprávy – RO, PO, OBCE, VÚC, Košice

2009

Certifikát – Nové finančné výkazníctvo subjektov štátnej správy a samosprávy od 1. 1. 2009 - rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, Košice

2009

Certifikát – Účtovná konsolidácia subjektov ústrednej  správy a samosprávy – rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, Košice

2008

Certifikát – Prvá účtovná závierka zostavovaná podľa novej metodiky účtovníctva a prechod na euro od 1. 1. 2009 v samospráve, Košice

2008

Certifikát – Inventarizácia majetku a záväzkov podľa novej

metodiky účtovníctva vo verejnej správe, Košice

2008

Certifikát – Odmeňovanie zamestnancov a euro, Košice

2008

Certifikát - Finančná kontrola a vnútorný audit, Prešov

2008

Osvedčenie - Ochrana osobných údajov, Košice

2008

Osvedčenie - Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy, Prešov

2007

Osvedčenie - Facilitácia miestnych lídrov rozvoja vidieckeho

turizmu, Svidník

2007

Licencia - Typ C na futbalového trénera, Stropkov

2007

Certifikát - Komunikačné zručnosti v podmienkach verejnej

správy vo vzťahu k verejnosti a médiám, Poprad

2005

Osvedčenie – Tvorba a manažovanie euro projektov v

samospráve, Prešov

2000

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Inštruktor fitnes, kondičný tréner, Bratislava

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk

aktívne

Anglický jazyk

pasívne

Ruský jazyk

pasívne

Ukrajinský jazyk

pasívne

Poľský jazyk

pasívne

STAROSTA OBCE

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce:

1. zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia,

2. vykonáva obecnú správu,

3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom

obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu.