baner
Nachádzaš sa tu:   Home Základné info OCÚ Matrika
large small default
Matrika

 

Meno a priezvisko : Bc. Iveta Mackaničová

Funkcia : Matrikárka, pracovníčka obce

Dátum narodenia: 21.01.1962

Rodinný stav: vydatá, 2 deti.

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Prihlasovanie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt

-         rodný list

-         list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt

–         súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na

trvalý pobyt

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre

REGOB

1 ks odhlasovací lístok

(tlačivá obdržíte na obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 3 € v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch.

Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

Prihlasovanie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt

-         rodný list

-         list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt

–         súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na

prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný

pobyt

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu na

REGOB (tlačivá obdržíte na obecnom úrade)

Vybavenie občianskeho preukazu

Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre

REGOB

S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu, 2 fotografiami je potrebné následne do 1 mesiaca  navštíviť  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie. Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť  zákonného zástupcu.

Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti

K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

S uvedeným potvrdeným dokladom, 2 fotografiami je potrebné následne do 1 mesiaca navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.

Matrika

RODNÁ MATRIKA

Vydanie rodného listu

K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list ide alebo príbuzný v prvom pokolení. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 € – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vydanie rodného listu pri narodení

Pri narodení dieťaťa zdravotnícke zariadenie doručí na príslušnú matriku (podľa miesta narodenia) hlásenie o narodení dieťaťa.

K vybaveniu prvého rodného listu je potrebné doložiť občianske preukazy rodičov dieťaťa, u zosobášených aj sobášny list. U nezosobášených je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov, aby sa mohol urobiť zápis o určení otcovstva, s dohodou o priezvisku pre dieťa.

K rodnému listu obdržíte aj žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorú si podáte na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu matky dieťaťa.

Sobášna matrika

Vydanie sobášneho listu

K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 € v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady.:

Slobodní:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy

Ovdovelí:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a úmrtný list manžela (ky)

Rozvedení:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predošlého manželstva

Maloletí:
-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého (ú)
Cudzinci:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy (u cudzinca pas), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky), osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami.

Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena mena a priezviska

K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.

Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/95 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Prijatie predchádzajúceho priezviska

Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

K žiadosti je potrebné doložiť rodný list žiadateľa, platný občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Tento úkon je bezplatný.

Úmrtná matrika

Vydanie úmrtného listu

K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 € – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

-         2 (3)x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár

-         občiansky preukaz zomrelého

-         údaje o pozostalom po zomrelom

Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Vydanie týchto dokladov je bez poplatku.

Osobitná matrika

Osobitná matrika vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa však podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         žiadosť o zápis o narodení,  o uzavretí manželstva alebo o úmrtí

-         cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka

-         platný občiansky preukaz

-         a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu.

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Osvedčovanie podpisov

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 0,50 €, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

Osvedčovanie listiny

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.

Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu slovenského textu je 1,50 €, českého textu 3 € ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba sa poskytuje v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

O opatrovateľskú službu môžete požiadať na obecnom úrade.


K vybaveniu opatrovateľskej služby potrebujete:

-         žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby

-         návrh od ošetrujúceho lekára

-         fotokópiu o dôchodku žiadateľa – v prípade manželskej dvojice aj fotokópiu

o dôchodku manžela – manželky

-         potvrdenie o príjme rodinných príslušníkov, ktorí majú voči žiadateľovi vyživovaciu

povinnosť (rodičia, dcéra, syn, zať, nevesta).

Na základe podanej žiadosti obec prevedie šetrenie v domácnosti žiadateľa. Podľa šetrenia sa stanovia úkony a úhrada za poskytovanú službu.

Bližšie informácie o opatrovateľskej službe Vám budú poskytnuté na obecnom úrade.