baner
Nachádzaš sa tu:   Home GRANTY A DOTÁCIE
large small default
Granty a Dotácie

G R A N T Y  A DOTÁCIE

GRANTY A DOTÁCIE 2023

MV SR: 100,58€ - Vojnové hroby 2023

MPSVR SR:  100 280,73€ - Denný stacionár obce Kružlová

ÚPSVaR BJ: 1 369,20€ - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ – 4 pracovné miesta (dobrovoľnícke)

ÚPSVaR BJ: 17 970,00€ - Mzda organizátora a na náradie AČ – 1 pracovné miesto

MPSVR SR:  50 000€ - Dotácia na plnenie funkcie rodiny – Detské ihrisko RODINKA

MK SR – FKNM: 1 000€ Vystúpenie divadla - DAD

MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2023

ÚPSVaR BJ: 821,52€ - Príspevok na AČ formou menších obecných služieb

MO SR – 7 000€ - Odizolovanie základov, opravy podstavcov pod tankami a obnova náteru tanku – záverečná fáza (mikroregión)

PSK (zastupiteľstvo) – 2 800€ - Výstavba pamätného monumentu

KŠÚ PO – 25 000,00€ - Odstránenie HS žumpy

ÚPSVaR BJ: 4 106,40€ - Podpora udržania pracovných návykov §54

MV SR: 162 868,99€ - Pokračovanie MOPS v obci Kružlová

ÚV SR – NP PRIM: 82 080,00€ Podpora pomáhajúcich profesií - MŠ

MV SR: 138 660€ - Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

MŠVaV: 250€ - Čítame pre radosť – Materská škola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 595 707,42€

GRANTY A DOTÁCIE 2022

ÚV SR – NP PRIM: 45 127,29€ Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

MV SR: 53 916€ - Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza

MV SR: 92,83€ - Vojnové hroby 2022

MPSVR SR:  92 688€ - Denný stacionár obce Kružlová

ÚPSVaR BJ: 7 909,15€ - Chránená dielňa – 1 pracovné miesto nad 70% postihnutia

MV SR: 67 530,24€ - Pokračovanie MOPS v obci Kružlová

MŠVVaŠ SR :  9 590€ - Pomocný vychovávateľ pre MŠ na rok 2022

MIRRI SR: 217 753,62€ - Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová

PSK (zastupiteľstvo) – 1 500€ - Vybavenie kuchyne hnuteľným majetkom

KŠÚ PO – 56 000,00€ - HS izolácia a odvodnenie základov budovy – kotolňa ZŠ

MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2022

MO SR – 6 000€ - Odizolovanie základov a opravy podstavcov pod tankami (mikroregión)

MIRRI SR – 4 500€ - Wifi pre teba II v obci Kružlová

MIRRI SR (regionálny príspevok) - 58 000€ - Výstavba parku padlých v Údolí smrti

MŽP SR – Environmentálny fond – 172 665,00€ - Environmentálne centrum Kružlová

SPOLU: 794 672,13€


GRANTY A DOTÁCIE 2021


MV SR – 89,50€ - Vojnové hroby 2021
MPSVR SR: 86 304€ - Denný stacionár obce Kružlová
ÚPSVaR BJ - 7 408,90€ - Chránená dielňa – 1 pracovné miesto nad 70% postihnutia
ÚV SR – KNM: 1 000€ – PUĽS
ÚV SR – KNM: 500€ – DAD
MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2021
PSK (zastupiteľstvo) – 9 000€ - Vyhliadková veţa pre Údolie smrti
MO SR – 5 000€ - Obnova bojiska – záverečná etapa (mikroregión) MIRRI SR – EEAGRANTS: 336 581€ - Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová
MV SR: 114 000€ - Hasičské vozidlo Iveco Daily s vybavením
ÚPSVaR BJ: 13 691,04€ - Aktivačné práce + 1 pomocné miesto pre organizátora
MŢP SR – Environmentálny fond – 99 400,00€ - Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy
PPA: MAS – 14 250,29€ - Revitalizácia verejných priestranstiev obec Kružlová
MH SR: 4 907,49€ - Nabíjacia stanica pre elektromobily Kružlová
PSK (Pre región) – 20 000€ - Výstavba športovísk a oplotenie viacúčelového ihriska
MŢP SR – Environmentálny fond – 94 780,00€ - Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu. 2.etapa
KŠÚ PO – 90 000,00€ - Odstránenie havarijného stavu zamákania základov
MV SR SR – MOPS 2: 64 153,73€ - Pokračovanie MOPS v obci Kružlová
MŠVVaŠ SR – Múdre hranie 2: 1 000€ - Nákup kníh, hračiek a didaktických pomôcok pre MŠ
Komunálna poisťovňa a.s.: 150€ - Mikuláš 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 963 515,95€

GRANTY A DOTÁCIE 2020

MPSVR SR: 77 367€ - Denný stacionár obce Kružlová
MV SR – 83,33€ - Vojnové hroby 2020
ÚV SR – KNM: 1 000€ – Rusínsky festival
ÚPSVaR BJ: 345,24€ - Dobrovoľnícke práce – 1 pomocné miesta pre nezamestnanú osobu
ÚPSVaR BJ (CnTP §54): 17 878,80€ - 2 pracovné miesta pre nezamestnané osoby (Obecný podnik)
MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2020
MV SR: 92 884€ - Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza
ÚPSVaR BJ - 7 192,60€ - Chránená dielňa – 1 pracovné miesto nad 70% postihnutia
MO SR – 3 000€ - Obnova bojiska – 2. etapa (mikroregión)
RSK (zastupiteľstvo) – 1 000€ - Obnova interiérového vybavenia v kuchyni KD
ÚPSVaR BJ: 345,24€ - Dobrovoľnícke práce – 1 pomocné miesta pre nezamestnanú osobu
MŢP SR – Environmentálny fond – 27 000,00€ - Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kružlová
MV SR: 164 477,61€ - Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií pri cintoríne
ÚPSVaR BJ ( §54a2): 43 129,26€ - 6 pracovných miest pre nezamestnané osoby DS a KC
OÚ PO – Odbor školstva: 27 200€ – Oprava havarijného stavu kanalizácie v ZŠ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 464 303,08€

GRANTY A DOTÁCIE 2019

ÚPSVaR BJ: 300,12€ - Dobrovoľnícke práce – 1 pomocné miesto pre nezamestnanú osobu

MPSVR SR:  71 424€ - Denný stacionár obce Kružlová

ÚV SR – KNM: 700€ Predstavenie PUĽS

MV SR – 74,73€ - Vojnové hroby 2019

ÚPSVaR BJ: 638,52€ - Dobrovoľnícke práce – 2 pomocné miesta pre nezamestnané osoby

PPA – 7.4. : 140 807,62€ Modernizácia kultúrno-športového areálu

MV SR SR – MOPS 2: 93 239,59€ - Miestne občianske poriadkové služby Kružlová

MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2019

MŽP SR  - Environmentálny fond 2019 – 31 000€ - Kružlová – Vodovod. Rozšírenie vodovodu-II etapa

ÚPSVaR BJ:  6 651,80€ - Chránená dielňa – 1 pracovné miesto nad 70% postihnutia

ÚPSVaR BJ(52a): 957,78€ -  Dobrovoľnícke práce – 3 pomocné miesta pre nezamestnané osoby

MO SR – Obnova bojiska – 4 500€ (mikroregión)

ÚV SR – SVSRPMŠ: 10 000€ - Výmena umelého povrchu na Viacúčelovom ihrisku

ÚV SR – SVPRK – 8 000€ - Vchodové dvere 20 ks pre 2x b.j. nižšieho štandardu

MŽP SR: 423 359,28€ - Vybudovanie zberného dvora v obci Kružlová

MŽP SR – Environmentálny fond – 136 100,00€ - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová;

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová

ÚPSVaR BJ: 319,26€ - Dobrovoľnícke práce – 1 pomocné miesta pre nezamestnanú osobu

ÚV SR – výjazdové rokovanie 2019: 8 000€ Rekonštrukcia a modernizácia interiérov budovy OcÚ

ÚPSVaR BJ (50j): 10 800€ - 2 pracovné miesta pre nezamestnané osoby

ÚPSVaR BJ: 1 277,04€ - Dobrovoľnícke práce – 4 pomocné miesta pre nezamestnané osoby

VÚB: 200€ - Reklamná spolupráca pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 2019

MV SR: 138 240€ - Realizácia TSP a TP a vytvorenie 3 pracovných miest

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 1 087 989,74€

GRANTY 2018

MV SR – 28 400,00€ - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Kružlová

MPSVR SR:  59 118,24€ - Denný stacionár obce Kružlová

ÚPSVaR BJ:  6 252,95€ - Chránená dielňa – 1 pracovné miesto nad 70% postihnutia

MV SR – 68,98€ - Vojnové hroby

MŽP SR  - Environmentálny fond 2018 – 83 000€ - Kružlová – Vodovod. Rozšírenie vodovodu

ÚPSVaR BJ: 1 575,72€ - NP Reštart – 3 pomocné miesta pre nezamestnaných

ÚPSVaR BJ: 300,12€ - Dobrovoľnícke práce – 1 pomocné miesto pre nezamestnanú osobu

ÚV SR – KNM: 500€ Predstavenie DAD v rusínskom jazyku

MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2018

Interreg V–A PL- SK 2014-2020: 49 639,73€ - Údolie smrti – zem vojnových hrdinov

ÚV SR – SVSRPMaŠ: 2 500€ - Športová výbava pre Základnú školu Kružlová

PSK (zastupiteľstvo): 500€ - Propagácia obce Kružlová a Údolia smrti

MF SR – 10 000€ - Zateplenie a obnova fasády na budove telocvične – 2. Etapa

MŠVVaŠ SR – Zdravie na tanieri – 5 000€ - Učíme sa pre život (ZŠ)

MV SR – 102 372,48€ - Podpora predprimárného vzdelávania detí z maginalizovaných rómskych komunít I.

MŽP SR – Environmentálny fond (L4): 124 000€ - Stavebné úpravy na Materskej škole Kružlová

ÚPSVaR BJ(52a): 600,24€ - 2 pomocné dobrovoľnícke miesta pre nezamestnané osoby

ÚPSVaR BJ (50j): 5 402,52€ - 1 pracovné miesto pre nezamestnanú osobu (organizátor)

ÚPSVaR BJ (52a): 22 540,32€ - 6 pracovných miest pre nezamestnané osoby

ÚV SR – výjazdové rokovanie 2018: 10 000€ Oprava strechy budovy OcÚ

ÚV SR – 11 250€ - Asfaltovanie ciest v rómskej osade – II. etapa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 524 421,30€

 

GRANTY 2017

MV SR – 62,50€ - Vojnové hroby – údržba

MPSVR SR:  99 360€ - Denný stacionár obce Kružlová

MPSVR SR (§52a): 1 437,30€ - 5 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti na 6 mesiacov

ÚV SR – KNM – 700€ - Predstavenie umeleckého súboru PUĽS z Prešova

ÚV SR – KNM – 500€ - Festival pre všetkých

MPSVR SR (§52a): 574,92€ - 2 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti na 6 mesiacov

MŽP SR – Environmentálny fond – 137 000,00€ - Opatrenia mimo vodného toku v obci Kružlová – SO

01 Ochranný rigol

MV SR – TSP – 79 357,50€ -  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou

marginalizovaných rómskych komunít

MV SR: 306 746,45€ - Komunitné centrum Kružlová

MPSVR SR (§54 Cesta na trh práce): 40 511,58€ - 6 pomocných pracovných  miest na 12 mesiacov

MPSVR SR (§54 Praxou k zamestnaniu): 10 718,68€ - 2 pomocné pracovné  miesta na 9 mesiacov

MPSVR SR (§54 Praxou k zamestnaniu): 5 579,87€ - 1 pomocné pracovné  miesto na 9 mesiacov

MV SR – 83 210,46€ - Sanácia skládky odpadu v obci Kružlová

PSK (zastupiteľstvo): 1 000€ - Oprava a zateplenie fasády telocvične

MPSVR SR (§52): 7 473,96€ - Aktivačné práce

MV SR – 1 400€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2017

P.Č. (SÁRIO) – 250€ - Príspevok na opravu zákopov v Údolí smrti

MŠVaV – 2 450€ - Podporme vzdelávanie čitateľskými zručnosťami (pre ZŠ)

MPSVR SR (§52a): 574,92€ - 2 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti na 6 mesiacov

MPSVR SR (§54 Cesta na trh práce): 6 751,93€ - 1 pomocné pracovné  miesto do MŠ na 12 mesiacov

MV SR SR - MOPS: 95 765,13€ - Miestne občianske poriadkové služby Kružlová

MV SR – 7 000€ - Monitorovanie verejných priestranstiev a zvýšenie bezpečnosti v obci Kružlová

PPA – 81 394,36€ - Obnova a modernizácia centra obce Kružlová – Miestne komunikácie a chodníky

PPA – 39 806,11€ - Obnova a modernizácia centra obce Kružlová – Úprava verejného priestranstva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 1 009 625,60€

Rok 2016

MPSVR SR (§54): 56 165,88€ - 12 pomocných pracovných  miest na 9 mesiacov

MPSVR SR (§52): 14 358€ - Aktivačné práce 1

MPSVR SR (§52a): 975,48€ - 2 pomocní pracovníci na dobrovoľ. činnosti zamestnaní na 6 mesiacov

MV SR – 58,20€ - Vojnové hroby

UV SR – KNM 2016 - Vystúpenie činohry DAD – 500€ - Príprava a realizácia vystúpenia umeleckého telesa

MPSVR SR (§52a): 1 950,96€ - 4 pomocní pracovníci na dobrovoľ. činnosti zamestnaní na 6 mesiacov

MV SR – 700€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2016

PPA, EPFRV – 11 999,99€ - Vypracovanie miestneho rozvoja (CLLD) pre OZ Dukla (OZ DUKLA)

PSK (zastupiteľstvo): 1 000€ - Vydanie knihy o obci Kružlová

MF SR (§1 príjmy z odvodu): 13 000€ - Dom smútku – oprava fasády a vstupov do objektu

MPSVR SR (§52): 12 123,90€ - Aktivačné práce 2

MŽP SR – Environmentálny fond 2016 – 56 500€ - Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Kružlová

Akčný plán okresu Svidník – 150 000€ - Sociálny podnik „Výrobky z dreva“

MV SR – SEP-IMRK4 – 214 643,07€ - Nadstavba MŠ Kružlová

MV SR – 6 814,58€ - Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny

PSK - 9 500€ - Oprava fasády budovy ZŠ (havarijný stav)

MŽP - SIEA – 512 219,91€ - Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 1 062 473,97€

Rok 2015

PSK – 10 000€ - havarijný stav - Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični

MPSVR SR (§54): 20 857,27€ - 7 pomocných pracovných  miest na 6 mesiacov

MPSVR SR (§52): 12 588€ - Aktivačné práce

MV SR – 700€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2015 (DHZ Kružlová)

PSK – 30 000€ - havarijný stav - Oprava palubovky v telocvični ZŠ Kružlová

MŽP SR – Environmentálny fond 2015 – 99 548€ - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kružlová

MPSVR SR (§52a): 1 905,60€ - 4 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti zamestnaní na 6 mesiacov

MV SR – SVPRK – 9 700€ - Rekonštrukcia obecnej komunikácie v rómskej osade

MV SR – SVPRK – 5 200€ - Celoplošná deratizácia vo všetkých obciach s rómskymi komunitami patriacich do mikroregiónu (mikroregión)

MV SR – Automobil Škoda Fábia combi

MV SR – Protipovodňový príves prvej pomoci s vybavením

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 190 498,87€

Rok 2014

MPSVR SR (§52a): 318€ - 2 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti zamestnaní na 6 mesiacov

MV SR – 2 000€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2013

PK RP MPC Prešov: 1 524,60€ - Doprovod detí z MRK do MŠ

UV SR – KNM 2014 - Vystúpenie PUĽS – 500€ - Príprava a realizácia hosťujúceho hudobno-tanečného vystúpenia

MŠVVaŠ SR – 2 916€ - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna  tabuľa, notebook, farebná tlačiareň)

MV SR – 55,60€ - Vojnové hroby

MŠVVaŠ SR – 1 692€ - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – II. Etapa                     (interaktívna tabuľa, projektor, software)


MPSVR SR (§50j): 19 694,34€ - 4 pomocné pracovné  miesta 9 mesiacov

MV SR – 2 000€ - Príspevok na DHZ Kružlová rok 2014

MPSVR SR (§52): 3 590,40€ - Aktivačné práce

PSK (zastupiteľstvo): 1 000€ - Výstavba turistickej rozhliadne, altánku a výroba informačných tabúľ pre Údolie smrti

Nadácia Allianz – 1 000€ - Bezpečne na cestách – Merač rýchlosti (mikroregión)

MPSVR SR (§52a): 489,60€ -3 pomocní pracovníci na dobrovoľníckej činnosti zamestnaní na 6 mesiacov

MPSVR SR - FSR: 43 207,88€ - Občianska hliadka v obci Kružlová – 1 veliteľ a 3 členovia hliadky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 79 988,42€

Rok 2013

Karpatská nadácia: 700€ - Kopcami života po údolí smrti

MPSVR SR(§50j): 8 636,80€ - 4-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu protipovodňových opatrení a aktivít

MPSVR SR(§56): 10 995,29€ - 1 pracovník zamestnaný na 2 roky v chránenej dielni

ESF: 3 498€ – Aktivačné práce

Nadácia Allianz: 1 000€ – Dopravná výchova pre deti materskej školy Kružlová

ESF: 29 500€ – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 54 330,09€

Rok 2012
Karpatská nadácia: 6 000€ - Horolezecká stena pre obec Kružlová

MF SR: 11 800€ - Havarijný stav obecnej komunikácie v centre obce

MPSVR SR(§50j): 14 620,50€ - 5-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu protipovodňových opatrení a aktivít

ESF: 3 418,80€ – Aktivačné práce

PSK PO – VZN (zastupiteľstvo): 2 000€ – Dokončenie opráv na telocvični

ÚV SR – ÚSVPRM – Kultúra národnostných menšín: 1000€ - Kultúrno-športový deň

ÚV SR – ÚSVPRM – Kultúra národnostných menšín: 450€ - Vystúpenie DAD

ÚV SR – ÚSVPRM – Kultúra národnostných menšín: 450€ - Vystúpenie rusínskeho súboru PUĽS

NADÁCIA SPP – Spoločne pre Slovensko: 7 350€ - Rekonštrukcia bojiska II. svetovej vojny v Údolí smrti (mikroregión)

MDVaRR SR: 308 460€ - Výstavba 20 nájomných bytov nižšieho štandardu

MDVaRR SR: 40 180€ - Výstavba technickej vybavenosti k 20 nájomným bytom nižšieho štandardu

FSR: 90 512,37€ - Terénna sociálna práca v obci Kružlová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 486 241,7€

Rok 2011

KŠÚ PO: 49 000€ - Havarijný stav strechy na ZŠ Kružlová

MPSVR SR(§50i): 9 327,74€ - 3-ja organizátori AP

MPSVR SR(§50i): 3 109,25€ - Upratovačka v MŠ

MPSVR SR(§50i): 3 109,25€ - Spávca domu smútku a viacúčelového ihriska

MPaRV SR-ROP 3.2b: 69 080,70€ - Integrovaná rozvojová stratégia a propagácia cestvoného ruchu Združenia mikroregiónu "Údolie smrti"

MPSVR SR(§50j): 26 310,40€ - 10-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

ESF: 3 326,40€ – Aktivačné práce

ÚV SR: 92 700€ Prvý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integr.manažmentu povodí SR pre rok 2011

MF SR: 10 000€ - Rekonštrukcia havarijného stavu strechy a stropu KD Kružlová

ÚV SK: 450€ - Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku

MF SR: 3 000€ - Reštaurácia ikonostasu v pravoslávnom chráme Kružlová

MPSVR SR(§50j): 26 760€ - 10-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami - II.etapa

ÚV SR: 20 000€ Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integr. manažmentu povodí SR pre rok 2011

ÚV SR: 5 000€ - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu 20 obecných nájomných bytov nižšieho štandardu vrátane technickej vybavenosti

ÚV SR: 22 000€ - Rekonštrukciu kultúrno-správnej budovy a obnovu zariadenia do kuchyne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 343 083,7€

Rok 2010

MPSVR SR (§50i): 3 012,12€ -Učiteľka MŠ
ESF:  41 963,40€ – Terénna sociálna práca

ESF:  2 218,32€ – Aktivačné práce

MPSVR SR (§50i): 9 036,37€ - 3-ja organizátori AP

MPSVR SR (§50i): 3 012,12€ - Správca domu smútku a viacúčelového ihriska

ÚRAD VLÁDY SR: 39 832,70€ - Viacúčelové ihrisko Kružlová

SAŽP-POD: 3 500€ - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kružlová  (projektová dokumentácia)

SAŽP-POD:   6 300€ - Revitalizácia verejných priestranstiev v katastri obce Kružlová ("Mikroregión Údolie smrti")

MK SR:              400€ - Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 109 270€

Rok 2009

MK SR:                      400€ - Divadelné predstavenie Deň derešový

PSK (predseda):       600€ - Športovo kultúrny deň  „Aby Údolie smrti ožilo 2009“

MŠ SR:                    3 000€ - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009

SAŽP-POD:               6 638€ - Projektová štúdia využiteľnosti prírodného dedičstva a kultúrneho potenciálu v Mikroregióne Údolie smrti

ESF:  2 181,60€ – Aktivačné práce

PSK (poslanci):          5 500€ - Izolácia a zateplenie obvodového muriva od vlhkosti na telocvični Základnej školy Kružlová

ÚRAD VLÁDY SR:  20 000€ - Oprava strechy MŠ

ÚRAD VLÁDY SR:    10 000€ - Havarijný stav WC v ZŠ Kružlová –rekonštrukcia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 48 319,6€

Rok 2008

MF SR:         100 000SK - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy

PSK:                 100 000SK - Výstavba športového ihriska

MK  SR:                      15 000SK - Divadelné predstavenie Princove halušky

ESF:  1 342 602SK – Aktivačné práce 2

ESF:  112 194SK – Dobrovoľnícke práce

ESF:  440 000SK – Aktivačné práce 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 2 109 796Sk (70 032,4€)

Rok 2007

VE-NADÁCIA PONTIS:  50 000SK - Rekonštrukcia detského ihriska

PSK (predseda):             20 000SK – Športovo kultúrny deň „Aby Údolie smrti ožilo 2007“

ESF:  976 752SK – Komunitná sociálna práca

ESF:  616 000SK – Aktivačné práce 2

ESF:  440 000SK – Aktivačné práce 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 2 102 752 Sk (69 798,38€)