baner
Nachádzaš sa tu:   Home Občan-všetko čo potrebujete Viete, že...
large small default
Viete, že..

Viete, že...

 • obec Kružlová bola založená začiatkom 14. storočia. Jej názov pochádza od šoltýsa Kružla, ktorý spolu s osídlencami začal budovať obec na základe zákupného práva. V dokumentoch sa po prvýkrát spomína v roku 1414, kde sa uvádza, že obec vlastnil rod Cudarovcov a bola súčasťou Makovického panstva
 • v polovici 17. storočia obyvatelia obce vybudovali drevený pravoslávny chrám
 • v období 1. svetovej vojny v rakúsko-uhorskej armáde bojovali: Ján Kačur, Andrej Kačur, Andrej Šupšák, Jozef Macko, Ján Slučák a Andrej Gajdoš
 • ruské vojská v 1. svetovej vojne prišli do obce v novembri 1915 a odišli z obce v máji 1916. Počas bojov medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojskami zhorelo 10 domov
 • pred 1. svetovou vojnou v obci bola škola, v ktorej sa vyučovalo po maďarsky. Učiteľom bol Ján Ženevi. Mal 4 kravy a vlastnil pôdu v Kružlovej a Kapišovej
 • v obci žili dve židovské rodiny, ktoré mali 5 kráv a dva kone. Abram ?er?ko mal krčmu a rodina Grozmanna mala obchod
 • v roku 1923 bola v obci vybudovaná murovaná škola, v ktorej učil učiteľ Fedor Semančík. V škole sa učilo po slovensky
 • náboženský život v obci viedol gréckokatolícky duchovný Fedor Gojdič, ktorý  vlastnil 22 ôsmin pôdy. Obyvatelia mu každoročne na sviatok sv. Mikuláša (Nikolaja) odovzdávali naturálne dávky, a to korec zrna a jeden chlieb. Okrem toho každá rodina počas roka povinne odpracovala farárovi s konským záprahom pol dňa, a bez záprahu celý deň. Fedor Gojdič  mal značné vedomosti aj z naturálnej medicíny, preto jeho vedomosti a schopnosti v tejto oblasti využívali obyvatelia Kružlovej i okolitých obcí
 • v roku 1926 bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal 20 členov. Jeho predsedom bol Ján Timan ,veliteľom Jozef Macko, nám. veliteľa Teodor Motyka, tajomníkom Vasiľ Timan, pokladníkom Peter Bobák, dozorcom majetku Peter Gajdoš, revízormi boli Ján Gajdoš a Henrich Ritter
 • v období 2. svetovej vojny, 8. septembra 1944, do obce prišlo nemecké vojsko. Pred evakuáciou Nemci násilne brali od roľníkov dobytok. Napr. Jánovi Kačurovi vzali 3 kravy, 10 oviec a 2 kone. Evakuácia obyvateľstva sa začala 14. októbra 1944. Obyvatelia evakuovali väčšinou do okolia Prešova. Prevažnú časť územia obce Nemci zamínovali protitankovými a proti pechotnými mínami. Pri bombardovaní obce bolo 30 domov úplne zničených a 12 domov bolo poškodených
 • obec bola oslobodená 26-27.11.1944 vojskami 70. gardovej streleckej divízie genmj. A. Guseva
 • Miestny národný výbor vznikol 20.3.1945, prvým predsedom sa stal Andrej Berežný st. neskôr Ján Šupšák
 • s pomocou súkromnej firmy „Müller“ v r. 1947-1948 sa začala v obci rekonštrukcia a výstavba nových domov
 • v roku 1948 bola v obci otvorená Štátna ruská stredná škola, ktorá bola umiestnená v drevenom baraku, ktorý bol na tieto účely zrekonštruovaný. Vyučovanie sa začalo 1. októbra 1948. Učili sa v nej deti z obcí: Kružlová, Kapišová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník a Belejovce. Všetkých detí zo začiatku bolo 45. Prvým učiteľom bol Ivan Petrovič Mikita. Z jeho iniciatívy v roku 1949 žiaci založili ovocinársku škôlku
 • 22.5.1949 sa v obci uskutočnil Deň kultúry. Na tejto slávnosti po prvýkrát v histórii obce účinkovalo Ukrajinské národné divadlo z Prešova
 • v roku 1950 obyvatelia z gréckokatolíckeho vierovyznania na pravoslávne (alebo)obyvatelia z gréckokatolíckeho vierovyznania sa vrátili do pravoslávia)
 • v roku 1951 bolo prvé autobusové spojenie medzi Svidníkom cez Kružlovú do Vápeníka
 • v roku 1952 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo (JRD), v r. 1953 sa rozpadlo (zaniklo), znovu založené bolo v r. 1959. Známe bolo pod názvom JRD Verchovina. V 80-tych rokoch vydávalo periodikum Družstevný spravodaj JRD Verchovina. V r. 1989 vydalo publikáciu Tridsať rokov JRD Verchovina Kružlová
 • v roku 1954 bola v obci zavedená elektrina (elektrifikácia obce), a v roku 1955 bola daná do užívania predajňa potravín, ktorej vedúcom bol Michal Fek
 • v roku 1957 bola vybudovaná nová farská budova pre pravoslávneho duchovného
 • v roku 1959 začalo sa s výstavbou novej budovy základnej školy
 • v roku 1962 bol v obci zavedený obecný vodovod
 • v roku 1969 bola daná do užívania budova pohostinstva (krčma)
 • náboženské život a bohoslužby do roku 1969 sa konali v drevenom baraku, preto, lebo kamenný chrám (cerkov) bola v čase 2. svetovej vojny zničená. Nový chrám bol daný do užívania v roku 1969, jej posvätenie uskutočnil archiepiskop Nikolaj
 • v roku 1972 bol v rámci akcie „Z“ vybudovaný dom kultúry. Aktívnu činnosť vyvíjalo miestne kultúrne stredisko (MKS), v ktorom bol vytvorený taneč?ný, rozhlasový, spevácky a recitačný krúžok
 • a v roku 1975 bola urobená asfaltová cesta
 • od 1.1.1991 zaniklo kino „Rohuľa“
 • od roku 1969 sa v obci každoročne konali obvodové slávnosti kultúry a športu
 • v roku 1976 sa v obci začalo s výstavbou hospodárskeho dvora JRD. Táto stavba bola vyhlásená za Stavbu mládeže, a podieľali sa na nej mládežníci z celého okresu Svidník. Stavba bola ukončená v apríli 1977
 • v roku 1979 bola odovzdaná do užívania telocvičňa ZŠ a družina mládeže. Na ZŠ úspešne pracoval krúžok mladých požiarnikov a Klub medzinárodného priateľstva
 • v roku 1982 bol v obci odovzdaný do prevádzky klub mladých. V tom istom roku sa v Kružlovej konal mierový míting mládeže pod názvom Pamiatka vypálených obcí ostane navždy živá v našich srdciach
 • v dňoch 23.-25.8.1985 sa v obci uskutočnilo okresné stretnutie mládeže, na ktorom sa zúčastnilo aj 50 komsomolcov z bývalého ZSSR
 • za volebné obdobie 1981-1985 bolo v obci dokončené javisko, prístavba miestnej ľudovej knižnice a miestne kultúrne stredisko
 • pri príležitosti 41. výročia oslobodenia obce v r. 1985 bolo dané do užívania nové nákupné stredisko
 • v r. 1987 postihla obec povodeň, ktorá spôsobila obyvateľstvu značné ekonomické škody. V tom istom roku sa tu uskutočnili moto-crosové preteky – dvojkolová súťaž automobilistov v jazde zručnosti na trase Kapišová – Kružlová (11 km), na ktorej sa zúčastnilo 22 pretekárov z Prešova, Svidníka, Havaja a Kapišovej
 • v obci aktívne pracovala DO SZM (Dedinská organizácia Socialistického zväzu mládeže), Zbor pre občianske záležitosti, Dedinská organizácia Slovenského zväzu protipožiarnej ochrany, ZO Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich a DO Slovenského zväzu žien
 • v roku 1970 vznikla stredisková knižnica a jej prvou knihovníčkou bola Mária Dobrocká. Od roku 1993 v obci poskytuje knižnično-informačné služby Podduklianska knižnica vo Svidníku prostredníctvom bibliobusu – pojazdnej knižnice
 • v 90-tych rokoch vznikli súkromné firmy B-O-M a ELKVANT

 • v Kružlovej pôsobil ukrajinský ľudový spisovateľ Ivan Meľnik, autor básní a poviedok, ktoré boli uverejnené v zborníku Zelenyj vinočok – Červoni kvitočky a v periodikách Nove žyttja, Družno vpered a v almanachu Duklja. Ivan Meľnik je pochovaný v Kružlovej
 • z obce pochádza Anna Šupšáková, speváčka rusínskych ľudových piesní, najmä usapávanok , Fedor Motyka, čs. čevenoarmejec, v r. 1967 dostal Rad červenej hviezdy. Bol nositeľom viacerých československých a sovietskych vyznamenaní
 • z obce pochádza aj Michal Kočan, účastník bojov v 2. svetovej vojne, príslušník 1. čs. samostatnej tankovej brigády 1. čs. armádneho zboru. Jeho profil je uverejnený v publikácii Mindoš, Ivan: Bojovali za socialistický dnešok, s. 73-74, ktorú vydalo Dukelské múzeum vo Svidníku v roku 1985

 

Použitá literatúra:

CHOMA, Jozef. Kružžova (Kružlová). In Družno vpered, 1992, č. 2, s. 22-24.

KAPUTA, Andrej - ZOZOM, Peter. Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v okrese Svidník. Praha : TEPS, 1992. 88 s.+Fotogr. príl. ISBN 80-7065-102-4.

MUŠINKA, Mikuláš. Volodymyr Sičyns’kyj i rusyny-ukrajinci Schidnoji Slovaščyny (Volodymyr Sičyns’kyj a Rusíni-Ukrajinci východného Slovenska). Prešov : Sojuz Rusyniv-Ukrajinciv Slovackoji respubliky, 1995. 12 s. ISBN 80-85137-11-9.

-PK-. Kružlová. In Kultúrnik, 1999, roč. V, č. 3, s. 2.- V rubrike Z kroniky našich obcí