baner
Nachádzaš sa tu:   Home Základné info Hlavný kontrolór
large small default
Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Kružlová

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť, za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti. Je volený na šesť rokov. Uznesením č. 27/2006, zo dňa 26.03.2006 bol za hlavného kontrolóra obce Kružlová schválený:

Meno a priezvisko:            Ing. Peter Želizňák

Bydlisko:                            Svidník

Funkčné obdobie:              2012 - 2018


Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

- vzdaním sa funkcie

- odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce. Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenia s finančnými prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

- vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

- pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

- vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

- zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.