baner
Nachádzaš sa tu:   Home Informácia o realizácii mikroprojektu
large small default
Informácia o realizácii mikroprojektu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 13 Jún 2019 13:38

Informácia o realizácii mikroprojektu: Údolie smrti – zem vojnových hrdinov

Názov prijímateľa mikroprojektu – vedúci partner:

Obec Kružlová, Kružlová 8, 090 02 Kružlová, IČO: 00330655, DIČ: 2020808735, Štatutárny zástupca : PhDr. Adrián Gužo – starosta obce

Partner mikroprojektu:

Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, Dukla 38-450, IČO: 370440531, DIČ: 6842364450, Štatutárny zástupca: Andrzej Bytner –Burmistrz Dukli

Názov Mikroprojektu: „Údolie smrti – zem vojnových hrdinov“

Číslo Mikroprojektu: INT/EK/PO/1/II/A/0121

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie: 094. Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúrneho dedičstva

Typ mikroprojektu: individuálny

Miesto realizácie: Obec Kružlová, Obec Dlhoňa, Obec Dobroslava, Obec Havranec, Obec Kapišová, Obec Nižná Pisaná, Obec Svidnička, Obec Vápeník, Obec Vyšná Pisaná

Časový rámec realizácie projektu: august 2018 – apríl 2019

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 49 639,72 EUR – 85%

Národné spolufinancovanie/štátna pomoc :

Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 5 839,96 EUR – 10 %

Vlastný vklad: 2 920,00 EUR – 5%

 

Hlavný cieľ mikroprojektu:  Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi prostredníctvom zachovávania histórie Údolia smrti.  Turisticky zatraktívniť dané dedičstvo mikroregiónu predstavením najvýznamnejších osobností, ktoré  pôsobili v  „Údolí smrti“ vo vojnových časoch a zohrali svoju historickú úlohu v oslobodzovaní územia počas 2. svetovej vojny. Dosiahnutie tohto cieľa podporíme vybudovaním nových prvkov infraštruktúry rozptýlenej na  predmetnom území, ktoré fungujú  ako jedna zosúladená koncepcia na tému „Údolie smrti – zem vojnových hrdinov“.

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Zachovávať históriu Údolia smrti a turisticky zatraktívniť prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničného regiónu.
  2. Skvalitniť a rozvinúť partnerskú  spoluprácu v oblasti rozvoja a podpory cestového ruchu
  3. Propagovať partnerskú spoluprácu medzi poľskými a slovenskými samosprávami, inštitúciami a organizáciami v oblasti cestovného ruchu a zachovávať prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničných regiónov.

Úlohy mirokroprojektu:

  1. 1. Vybudovanie nových prvkov infraštruktúry cestovného ruchu rozptýlených na území „Údolie smrti“

Táto úloha bude realizovaná prostredníctvom týchto aktivít:

a)       Zriadenie centrálneho informačného bodu formou vybudovania miesta pre spoločenské akcie a vytvorenie oddychovej zóny - altánku v obci Kružlová.

b)      Osadenie 9-tich informačných panelov o najvýznamnejších osobnostiach pôsobiacich na predmetnom území v každej obci mikroregiónu Údolia smrti pri obecnom úrade.

c)       Vybudovanie altánku na katastrálnom území obce Havranec.

d)      Vydanie informačného letáku s mapou najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v okolí Údolia smrti v dvoch jazykových mutáciach – slovensky a poľsky jazyk

 

  1. 2. Workshop za účelom prezentácie možností cezhraničnej spolupráce a podpory rozvoja programov a produktov cestovného ruchu so špecifickou tematikou prihraničných regiónov

Cezhraničný dopad

Mikroprojekt  „Údolie smrti – zem vojnových hrdinov“, ktorého hlavným cieľom je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva mikroregiónu a zároveň  príležitosť upevniť si vzťahy s poľským partnerom Gmina Dukla, nakoľko Dukla a „Údolie smrti“ sa stali symbolom obetí 2. Svetovej vojny, ako aj vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev s inými subjektmi, ktoré sa taktiež  zameriavajú na rozvoj, podporu a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničných regiónov. Realizáciou mikroprojektu sa vytvorí základ pre turistické a kultúrne aktivity, ktoré budú prospešné pre celú prihraničnú oblasť a budú mať  vplyv na integráciu regiónov, partnerov, cieľových skupín, čím sa zvýši konkurencieschopnosť regiónu.  Výstup projektu skĺbi existujúci historický, kultúrny, prírodný a ľudský potenciál s možnosťou  jeho efektívnejšieho využitia a následného rozvoja do budúcnosti pre ďalšie generácie.

 

Mikroprojekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner mikroprojektu: Obec Kružlová, www.kruzlova.sk Partner mikroprojektu: Gmina Dukla, www.dukla.pl