Hlavný kontrolór obce Kružlová

 

 

      Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce,

vykonáva kontrolnú činnosť, za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne

podáva správu o svojej činnosti.

Je volený na šesť rokov.


        Uznesením č. 27/2006, zo dňa 26.03.2006 bol za hlavného kontrolóra obce Kružlová schválený:

 

Meno a priezvisko:            Ing. Peter Želizňák

Bydlisko:                            Svidník

Funkčné obdobie:             2006 - 2012

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

- vzdaním sa funkcie

- odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

 

      Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného

 obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.
      Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných

   právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých,

   fondov a dotácií

- hospodárenia s finančnými prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

  dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

- vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s

  majetkom

preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z  

   hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na  

   nápravu

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

- pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko

  spolupracuje s obecným úradom

- vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov  

  obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu  

  evidenciu petícií obyvateľov.

- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek  

  iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s  

  majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho  

  oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov

  predkladá obecnému zastupiteľstvu.

- zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.