Granty
Napísal ADMIN   

G R A N T Y

Rok 2012

Karpatská nadácia: 6 000€ - Horolezecká stena pre obec Kružlová

MF SR: 11 800€ - Havarijný stav obecnej komunikácie v centre obce

 

Rok 2011

KŠÚ PO:  49 000€ - Havarijný stav strechy na ZŠ Kružlová

MPSVR SR(§50i): 9 327,74€ - 3-ja organizátori AP

MPSVR SR(§50i): 3 109,25€ - Upratova?ka v MŠ

MPSVR SR(§50i): 3 109,25€ - Spávca domu smútku a viacúčelového ihriska

MPaRV SR-ROP 3.2b: 69 080,70€ - Integrovaná rozvojová stratégia a propagácia cestvoného ruchu Združenia mikroregiónu "Údolie smrti"

MPSVR SR(§50j): 26 310,40€ - 10-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu opatrení na 

                                      ochranu pred povodňami

ESF: 3 326,40€ – Aktivačné práce
ÚV SR: 92 700€ Prvý realiza?ný projekt programu revitalizácie krajiny a integr.manažmentu povodí SR pre rok 2011

MF SR: 10 000€ - Rekonštrukcia havarijného stavu strechy a stropu KD Kružlová

ÚV SK: 450€ - Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku

MF SR: 3 000€ - Reštaurácia ikonostasu v pravoslávnom chráme Kružlová

MPSVR SR(§50j): 26 760€ - 10-ti pracovníci zamestnaní na realizáciu opatrení na

ochranu pred povodňami - II.etapa

ÚV SR: 20 000€ Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integr. manažmentu povodí SR pre rok 2011

 ÚV SR: 5 000€ - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu 20 obecných nájomných bytov nižšieho štandardu vrátane technickej vybavenosti

ÚV SR: 22 000€ - Rekonštrukciu kultúrno-správnej budovy a obnovu zariadenia do kuchyne

Rok 2010

MPSVR SR (§50i):      3 012,12€ -Učiteľka MŠ

ESF:                   41 963,40€ – Terénna sociálna práca

ESF:                    2 218,32€ – Aktivačné práce

MPSVR SR (§50i):     9 036,37€ - 3-ja organizátori AP    

MPSVR SR (§50i):     3 012,12€ - Správca domu smútku a viacúčelového ihriska

ÚRAD VLÁDY SR:    39 832,70€ - Viacúčelové ihrisko Kružlová

SAŽP-POD:                3 500€ - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kružlová  

                                                           (projektová dokumentácia)

SAŽP-POD:                6 300€ - Revitalizácia verejných priestranstiev v katastri obce

                                                            Kružlová ("Mikroregión Údolie smrti")

MK SR:                      400€ - Divadelné predstavenie v rusínskom jazyku

Rok 2009

MK SR:                      400€ - Divadelné predstavenie Deň derešový

PSK (predseda):             600€ - Športovo kultúrny deň  „Aby Údolie smrti ožilo 2009“ 

MŠ SR:                    3 000€ - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského

                                                            stravovania 2009

SAŽP-POD:               6 638€ - Projektová štúdia využiteľnosti prírodného dedičstva a

                                                          kultúrneho potenciálu v Mikroregióne Údolie smrti

ESF:                   2 181,60€ – Aktivačné práce

PSK (poslanci):           5 500€ - Izolácia a zateplenie obvodového muriva od vlhkosti na

                                                         telocvični Základnej školy Kružlová 

ÚRAD VLÁDY SR:     20 000€ - Oprava strechy MŠ

ÚRAD VLÁDY SR:     10 000€ - Havarijný stav WC v ZŠ Kružlová - rekonštrukcia 

Rok 2008

MF SR:                      100 000SK - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy

PSK:                         100 000SK - Výstavba športového ihriska

MK  SR:                                   15 000SK - Divadelné predstavenie Princove halušky

ESF:                        1 342 602SK – Aktivačné práce 2

ESF:                          112 194SK – Dobrovoľnícke práce

ESF:                          440 000SK – Aktivačné práce 1


Rok 2007

VE-NADÁCIA PONTIS:     50 000SK - Rekonštrukcia detského ihriska

PSK (predseda):             20 000SK – Športovo kultúrny deň „Aby Údolie smrti ožilo 2007“ 

ESF:                         976 752SK – Komunitná sociálna práca

ESF:                         616 000SK – Aktivačné práce 2

ESF:                         440 000SK – Aktivačné práce 1