OcÚ
Napísal ADMIN   

Matrika

Pošta

Knižnica - Štatút obecnej knižnice

Kaderníctvo

Aktiva?né práce 1. 2.

Komunitná a sociálna práca 

Káblová televízia

Kancelária starostu

Rokovacia miestnos?  

Sobášna miestnos?

Rozhlas