Kontakty a úvod arrow Starosta
Starosta PDF Tlačiť E-mail
Napísal ADMIN   

Starosta obce Kružlová

Meno a priezvisko: 

Mgr. Adrián  G U Ž O

Narodený:

1. február 1981

Rodinný stav:

slobodný, bezdetný

Vzdelanie:

Vysokoškolské

Vo funkcii starostu:

druhé volebné obdobie

 

Profesionálna prax:

2007-...

Mikroregión Údolie smrti – nová perspektíva, predseda

2007-...

Obec Kružlová, starosta

2004-2006

Obec Kružlová, organizačný pracovník AP

2003-2003

Landhotel Schwarzenbach´s Nemecko, hotelový pracovník

002–2002

Siemens Plze?, montážny pracovník

2000-2001

Meddial s.r.o. – dialýza Svidník, civilná vojna

Vzdelanie:     

2008-2010

Fakulta manažmentu v Prešove – Magister (Mgr.)

2005-2008

Fakulta manažmentu v Prešove, Bakalár (Bc.)

1996-1999

Obchodná akadémia Svidník, maturita

1987-1995

Základná škola Kružlová, povinná 8. ro?ná dochádzka

Certifikáty, osved?enia a licencie:

2010

Certifikát – Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od   1. 1. 2010 a prvé skúsenosti z praxe, Košice

2009

Osvedčenie – BOZP pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, Giraltovce

2009

Certifikát – Aktuálna problematika uplat?ovania zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ekonomickej  klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

2009

Certifikát – Aktuálna problematika aplikácie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy (RO, PO, OBCE, VÚC, ŠTÁTNE FONDY) v nadväznosti na vypracovanie a obsah vnútorných riadiacich aktov (SMERNÍC), ako súčasť vnútorného kontrolného systému, Košice

2009

Certifikát – Náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, ?asové rozlíšenie a problematika výsledku hospodárenia pod?a novej metodiky ú?tovníctva v organizáciách štátnej správy a samosprávy s prezentáciou praktických príkladov, Košice

2009

Osvedčenie – Zákonník práce, Košice

2009

Certifikát – Zmeny v roku 2009 v účtovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovaní zásob v organizáciách štátnej správy a samosprávy – RO, PO, OBCE, VÚC, Košice

2009

Certifikát – Nové finančné výkazníctvo subjektov štátnej správy a samosprávy od 1. 1. 2009 - rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, Košice

2009

Certifikát – Ú?tovná konsolidácia subjektov ústrednej  správy a samosprávy – rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, Košice

2008

Certifikát – Prvá účtovná závierka zostavovaná podľa novej metodiky účtovníctva a prechod na euro od 1. 1. 2009 v samospráve, Košice

2008

Certifikát – Inventarizácia majetku a záväzkov podľa novej

metodiky účtovníctva vo verejnej správe, Košice

2008

Certifikát – Odmeňovanie zamestnancov a euro, Košice

2008

Certifikát - Finančná kontrola a vnútorný audit, Prešov

2008

Osvedčenie - Ochrana osobných údajov, Košice

2008

Osvedčenie - Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy, Prešov

2007

Osvedčenie - Facilitácia miestnych lídrov rozvoja vidieckeho

turizmu, Svidník

2007

Licencia - Typ C na futbalového trénera, Stropkov

2007

Certifikát - Komunikačné zručnosti v podmienkach verejnej

správy vo vz?ahu k verejnosti a médiám, Poprad

2005

Osvedčenie – Tvorba a manažovanie euro projektov v

samospráve, Prešov

2000

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – Inštruktor fitnes, kondičný tréner, Bratislava

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk

aktívne

Anglický jazyk

pasívne

Ruský jazyk

pasívne

Ukrajinský jazyk

pasívne

Poľský jazyk

pasívne

SAROSTA OBCE

 Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce: 

1. zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich  uznesenia,

2. vykonáva obecnú správu,

3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom

 
EnglishBulgarianCzechFrenchGermanItalianRussianSlovakUkrainianHungarian
Satelitná mapa Kružlovej
Zaujimavé stránky
Kružlová na Facebooku
Cestovné poriadky
HOLOSY
Hry
Kataster
Podd.knižnica Svidník
PS?
Program kina Dukla
Pre deti
Anketa
Kam idete v lete na dovolenku?
 

Designed by:
Forum hosting DUKO a ADR14N
PHP hosting services