Vystpenie v Krulovej - Nezabu svoju kolysku

 

Aj koniec faiangov sa v obci Krulov niesol v znamen hudby. Neden popoludnie da 11.2.2007 prili obanom obce sprjemni lenovia Zvzu Rusnov-Ukrajincov z Preova v programe: Nezabu svoju kolysku". Konferencierka programu p.Olejrov zaspomnala na ivot v obci v minulosti, ale aj v sastnosti. Na zvyky a tradcie, ak sa zachovali v rusnskom nrode, na piese, ktor ud sprevdzala pri ich namhavej prci. Vesel atmosfru v sle kultrneho domu rozdvali vetkm prtomnm znmi spevci: p.Mria Maokov, p.Anna Porov, otec a dcra Mikul a Natlia Petraovsk. Do taktu im vyhrvala udov hudba pod vedenm p.Kalika zo Svidnka. Na scne vystpili aj domci uinkujci: Julina umrov, tudentka UPJ v Preove v prednese pozie v ukrajinskom jazyku, deti materskej a zkladnej koly, pod vedenm riaditeliek a uiteliek M a Z a rmska hudobn skupina. V zvere vystpenia starosta obce Adrin Guo poakoval pnovi Bogdanovi, podpredsedovi ZRU v Preove, za zrealizovanie a odborn dohad nad programom, uinkujcim a prtomnm za as a dobr nladu. Vetci sme sa spolone rozlili spevom piesou, ktor znela z pdia, ale aj z st prtomnch v sle ,,Daj e Boe dobryj as". Nech ten dobr as zavldne nielen v rusnsko-ukrajinskom nrode, ale aj medzi nrodmi navzjom.